Zamów książkę sekuraka o bezpieczeństwo aplikacji www!

Ochrona podatnych aplikacji webowych za pomocą wirtualnych poprawek w ModSecurity

08 czerwca 2016, 18:03 | Teksty | komentarze 3
Wirtualna poprawka (ang. virtual patch) to wdrażanie w warstwie zabezpieczeń mechanizmu umożliwiającego wykrycie i zablokowanie złośliwego kodu, zanim dotrze do chronionego zasobu.

Artykuł koncentruje się na atakach na aplikacje webowe i wykorzystaniu ModSecurity jako narzędzia do wprowadzania wirtualnych poprawek. ModSecurity to oprogramowanie typu Web Application Firewall (WAF), który działa jako reverse proxy dla protokołu http i jest oprogramowaniem opensource dającym możliwość budowy własnych reguł – zatem jest to narzędzie, które umożliwia realizację wirtualnego „patchowania”.

Z artykułu dowiesz się:

 • co to jest wirtualne „patchowanie”,
 • jak działa ModSecurity,
 • jak zainstalować i skonfigurować ModSecurity,
 • jak „czytać” i pisać własne reguły,
 • fazy procedury wirtualnego „patchowania”,
 • piszemy wirtualne poprawki pod różne podatności,
 • jak zobrazować dane z logów: Splunk i ModSecurity.

 

Po co stosuje się wirtualne poprawki?

Wyobraźmy sobie sytuację, gdy ujawniony zostaje kod exploita, który jest w stanie zaatakować naszą aplikację. Informacja taka mogłaby na przykład pochodzić od zespołu CERT, z własnych systemów honeypot lub z serwisów publikujących informacje o zagrożeniach sieciowych. Producent danego oprogramowania nie przygotował jeszcze nowej wersji oprogramowania, odpornej na działanie exploita. Mamy tu do czynienia z klasycznym przykładem exploita typu 0-day, gdzie moment ujawnienia podatności jest różny od wydania oficjalnej łatki. W sytuacji, gdy procedury aktualizacji oprogramowania wymagają przeprowadzenia żmudnych testów, czas niezbędny do zaaplikowania tej poprawki może się znacznie wydłużyć. Zespół odpowiedzialny za zagadnienia ochrony aplikacji webowych powinien w takiej sytuacji skorzystać z możliwości, jakie oferują wirtualne poprawki, ponieważ cechują się one:

 • szybkim czasem reakcji,
 • brakiem konieczności modyfikacji kodu aplikacji i związanego z tym ryzyka,
 • prostotą pisania reguł,
 • skalowalnością, dzięki ochronie szeregu serwerów WWW w jednym miejscu,
 • ochroną systemów, które nie mogą być restartowane w ramach aktualizacji oprogramowania,
 • zapewnianiem bezpieczeństwa starszym aplikacjom, które nie są już rozwijane.

Jak widać, wirtualne poprawki mają wiele zalet, jednak należy mieć stale na względzie, że bezpieczeństwo informatyczne to proces wielopłaszczyznowy, nie należy więc polegać wyłącznie na wirtualnym patchowaniu jako alternatywie dla aktualizacji oprogramowania w celu redukcji kosztów.

 

Jak działa ModSecurity?

ModSecurity jako moduł serwera WWW (tu Apache, ale możliwa jest też integracja z NGINX i IIS) jest w stanie przechwytywać i analizować zapytania/odpowiedzi, pracując w dwóch trybach z punktu widzenia architektury bezpieczeństwa:

 • single-server (host-based) – chroniąc pojedynczy serwer, na którym ten moduł jest doinstalowany,
 • dedykowany serwer reverse-proxy protokołu HTTP, czyli serwer, który przyjmuje wszystkie zapytania HTTP, przetwarza je i następnie przesyła do końcowych serwerów aplikacji webowej.
Rysunek 1. Poglądowy schemat działania reverse proxy z ModSecurity.

Rysunek 1. Poglądowy schemat działania reverse proxy z ModSecurity.

ModSecurity może również działać w dwóch podstawowych trybach z punktu widzenia powstrzymywania ataków:

 • w trybie detekcji, czyli wykrywania ataków i ich logowania (optymalny tryb w czasie rozpoznania aplikacji i dostosowywania zbioru reguł tak, by nie blokowały normalnego ruchu, który w pewnych okolicznościach może zostać zidentyfikowany jako atak i zablokowany),
 • w trybie prewencji, czyli blokowania ataków i zapobiegania wyciekom danych.

ModSecurity „rozumie” protokół HTTP, a poszczególne zapytania i odpowiedzi łączy w odpowiadające sobie transakcje, dlatego też jest w stanie filtrować złośliwą aktywność na różnych etapach ataku. W przetwarzaniu reguł można rozróżnić pięć faz:

 1. Request headers (phase:1) – faza po wczytaniu nagłówków zapytania,
 2. Request body (phase:2) – faza po wczytaniu całego zapytania (większość reguł jest przetwarzana w tej fazie),
 3. Response headers (phase:3)– faza przed wysłaniem nagłówków odpowiedzi,
 4. Response body (phase:4) – faza przed wysłaniem ciała odpowiedzi (w ten sposób można powstrzymać wyciek danych),
 5. Logging (phase:5) – faza po wysłaniu odpowiedzi, przed zalogowaniem (wyłącznie możliwość kontroli procesu logowania zdarzeń).

W konfiguracji ModSecurity definiuje się domyślną akcję, jaką nasz WAF będzie realizował w przypadku, gdy reguła zostanie dopasowana do danego zapytania lub odpowiedzi HTTP, przykładowo:

SecDefaultAction „phase:2, deny, log, status:403”

Co należy interpretować: gdy zostanie wczytane zapytanie w fazie drugiej (nie tylko HEADER, ale też BODY) i zostanie dopasowane do którejś z reguł SecRule, ModSecurity odrzuci takie zapytanie, zapisze zdarzenie do logu, a klientowi zwróci odpowiedź z kodem 403 – Forbidden. Zastosowanie akcji drop zamiast deny spowoduje wysłanie pakietu TCP z flagą FIN, co może być bardziej skuteczne w przypadku ataków Denial of Service.

Ingerencja w ruch HTTP w czasie każdej z wyżej wymienionych faz, pozwala na bardzo elastyczne sterowanie akcjami w ramach implementowania własnych reguł. Jeśli chcemy, aby dana reguła została sprawdzona w innej fazie niż określona w domyślnej akcji, to dopisujemy numer fazy (phase) np.:

SecRule REMOTE_ADDR „^192\.168\.” „phase:1, pass, log, msg: 'Podejrzany ruch IP'”

Powyższa reguła zostanie sprawdzona w pierwszej fazie, zapytanie będzie przekazane do następnej fazy, ale jeśli będzie wysłane z adresu IP rozpoczynającego się od „192.168” to zdarzenie to zostanie zapisane w logu.

ModSecurity przetwarza każde zapytanie w cyklu pięciu faz. W ramach każdej z nich reguły są sprawdzane w kolejności, w jakiej są wpisane w pliku konfiguracyjnym reguł, a ModSecurity wybiera tylko te reguły, które odpowiadają danej fazie. Zapytanie, które zostało przepuszczone w ramach fazy 1, może zostać odrzucone na późniejszych etapach – np. po analizie parametrów zapytania POST, co odpowiada fazie 2.

Oprócz tworzenia własnych reguł, ModSecurity posiada możliwość dołączania do konfiguracji predefiniowanych reguł przygotowanych na znane ataki webowe. Reguły te można pobrać ze stron:

 

Instalacja i konfiguracja ModSecurity

1. Instalacja

ModSecurity można zainstalować jako moduł serwera WWW (tu przykład dla serwera Apache w dystrybucji Debian):

Listing 1. Instalacja ModSecurity za pomocą apt. Uwaga: może być wymagane włączenie modułu.
$ sudo apt-get install libapache2-mod-security2
Czytanie list pakietów… Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie… Gotowe
Zostaną zainstalowane następujące dodatkowe pakiety:
 modsecurity-crs
Sugerowane pakiety:
 lua geoip-database-contrib
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
 libapache2-mod-security2 modsecurity-crs

$ sudo a2enmod mod-security

2. Konfiguracja

Pliki konfiguracyjne umieszczone są w trzech lokalizacjach:

 • /etc/modsecurity/modsecurity.conf
 • /etc/apache2/mods-enabled/security2.conf
 • /usr/share/modsecurity-crs/

Podstawowa konfiguracja silnika ModSecurity znajduje się w pliku modsecurity.conf, a wraz z modułem zostaje doinstalowany dodatkowy pakiet reguł Core Rule Set.

Proces konfiguracji warto rozpocząć od zalecanych ustawień, które znajdują się w pliku z rozszerzeniem recommended:

$ sudo mv /etc/modsecurity/modsecurity.conf-recommended /etc/modsecurity/modsecurity.conf

W pliku tym decydujemy o podstawowych parametrach pracy ModSecurity, np. trybie detekcji lub prewencji:

SecRuleEngine DetectionOnly | On | Off

Zbiór reguł ModSecurity CRS zlokalizowany jest w /usr/share/modsecurity-crs/

$ ls /usr/share/modsecurity-crs/
activated_rules experimental_rules modsecurity_crs_10_setup.conf slr_rules
base_rules    lua         optional_rules         util

Reguły te dołączamy wpisami do pliku konfiguracyjnego modułu security2.conf

<IfModule security2_module>
IncludeOptional /etc/modsecurity/*.conf
IncludeOptional "/usr/share/modsecurity-crs/*.conf"
IncludeOptional "/usr/share/modsecurity-crs/activated_rules/*.conf"
</IfModule >

Reguły z katalogu base_rules należy przejrzeć i dołączyć do konfiguracji przez tworzenie linków symbolicznych w katalogu activated_rules:

Listing 2. Lista reguł ModSecurity Core Rule Set.
$ cd /usr/share/modsecurity-crs/activated_rules
$ ls ../base_rules/
modsecurity_35_bad_robots.data
modsecurity_35_scanners.data
modsecurity_40_generic_attacks.data
modsecurity_50_outbound.data
modsecurity_50_outbound_malware.data
modsecurity_crs_20_protocol_violations.conf
modsecurity_crs_21_protocol_anomalies.conf
modsecurity_crs_23_request_limits.conf
modsecurity_crs_30_http_policy.conf
modsecurity_crs_35_bad_robots.conf
modsecurity_crs_40_generic_attacks.conf
modsecurity_crs_41_sql_injection_attacks.conf
modsecurity_crs_41_xss_attacks.conf
modsecurity_crs_42_tight_security.conf
modsecurity_crs_45_trojans.conf
modsecurity_crs_47_common_exceptions.conf
modsecurity_crs_48_local_exceptions.conf.example
modsecurity_crs_49_inbound_blocking.conf
modsecurity_crs_50_outbound.conf
modsecurity_crs_59_outbound_blocking.conf
modsecurity_crs_60_correlation.conf

$ sudo ln -s ../base_rules/modsecurity_crs_40_generic_attacks.conf

Po dołączeniu wszystkich niezbędnych plików konfiguracyjnych – w tym plików reguł – wymagany jest restart serwera:

$ sudo service apache2 restart

3. Inne czynności związane z obsługą reguł

Aktualizacja reguł ModSecurity-CRS odbywa się poprzez apt-get upgrade lub aktualizację pojedynczego pakietu, w tym wypadku:

$ sudo apt-get install modsecurity-crs --only-upgrade

W zależności od specyfiki aplikacji, część reguł może generować fałszywe alarmy i reguły te powinny być wyłączane albo zmodyfikowane. W celu wyłączania reguł warto skorzystać z ich numerów id. Możemy wyłączać je globalnie, dla konkretnych wirtualnych hostów lub lokalizacji w aplikacji.

<LocationMatch "/wordpress/wp-login.php">
 <IfModule security2_module>
  SecRuleRemoveById 981134
 </IfModule>
</LocationMatch>

Aby pisać własne reguły, należy przygotować osobny plik, który nie będzie nadpisywany w czasie aktualizacji pakietów.

$ sudo vi /etc/modsecurity/modsecurity_custom_rules.conf

 

„Czytanie” i pisanie własnych reguł

Czytanie i pisanie reguł ModSecurity jest bardzo proste. Silnik WAF oferuje również kilka rozwiązań, które pomagają elastycznie pisać reguły tak, by mogły skutecznie powstrzymywać różne rodzaje ataków webowych, są to:

 • zmienne i kolekcje,
 • transakcje,
 • łańcuchy reguł,
 • wyrażenia regularne,
 • transformacje,
 • dopasowywanie wzorców (z plików).

Poniższe przykłady powinny jednoznacznie przedstawić, w jaki sposób należy stosować wymienione funkcje w czasie definiowania reguł:

1. Składnia reguły

SecRule Target Operator [Transformation Action]
 • Target – określa część zapytania lub odpowiedzi, która jest analizowana, np. REQUEST _HEADERS:User_Agent, REQUEST_URI, REMOTE_ADDR.
 • Operator – określa metodę, jaka jest używana do porównania zmiennej z wartościami w Target, domyślnie jest to @rx, czyli zastosowanie wyrażeń regularnych.
 • Transformation – określa, jakimi transformacjami powinno być znormalizowane zapytanie lub odpowiedź, np. odkodowanie base64, zamiana znaków na małe litery itp.
 • Action – pole opcjonalne, jeśli chcemy użyć innego działania niż określone w SecDefaultAction.
 • Zmienne i kolekcje, czyli pojedyncze wartości lub ich zbiory, które chcemy analizować (pole Target).

Przykłady: ARGS – kolekcja zawierająca wszystkie parametry zapytania GET i POST, np.

SecRule ARGS:username|ARGS:password „admin”

Reguła sprawdza, czy w parametrach zapytania, takich jak username lub password, przekazywane są wartości „admin”.

Inne często stosowane kolekcje: ENV, FILES, GEO, IP, REQUEST_*, SESSION, USER.

2. Transakcje

Istnieje specjalny rodzaj kolekcji TX pozwalających na definiowanie własnych zmiennych i na przechowywanie w nich danych. Często stosowane jest to do określania poziomu detekcji dla danego typu zagrożeń, tu chcemy wykryć podejrzane manipulacje parametrem id:

SecRule ARGS:id "@gt 5" "pass, t:none,t:length, tx.anomaly_score=+5"
SecRule ARGS:id "!@rx ^[0-9]*$ " "pass, t:none,t:length, tx.anomaly_score=+5"
SecRule TX:anomaly_score „@gt 5” „deny,log,msg: 'Podejrzana wartość parametru id'– znaki inne niż cyfry i więcej znaków niż 5'”

3. Łańcuchy reguł

W wielu przypadkach – gdy chcemy budować reguły, w których musi zostać spełnione kilka warunków jednocześnie, należy użyć operatora chain. Ostatnia reguła w łańcuchu nie posiada już operatora chain. Dla przejrzystości zapisu, warto stosować wcięcia tekstu dla połączonych ze sobą reguł.

SecRule REQUEST_URI „/admin” „chain, deny, msg:'Próba logowania do panelu administratora z nieprzeznaczonych do tego adresów IP, po godzinie 16”
SecRule REMOTE_ADDR „!@rx ^192\.168\.1\.[10-20]” „chain”
SecRule TIME_HOUR „@gt 16”

4. Wyrażenia regularne

ModSecurity domyślnie stosuje wyrażenia regularne (@rx) w celu dopasowania reguł. Implementacja tych wyrażeń odpowiada składni języka Perl. Inne sposoby dopasowania reguł do zawartości zapytań/odpowiedzi HTTP to stosowanie dopasowania łańcuchów znaków (bardziej precyzyjne, ale mniej uniwersalne rozwiązanie), a do dyspozycji twórcy przewidzieli następujące operatory: @beginsWith, @contains, @containsWord, @endsWith, @streq, @within.

5. Transformacje

Specyfika protokołu HTTP powoduje, że te same efekty można osiągnąć, używając różnych wartości w zapytaniach. Fakt ten jest podstawą stosowania przez atakujących różnego rodzaju technik omijających filtry. Najprostsze sposoby, to przesłanie wartości parametrów zapisanych wielkimi literami np. SCRIPT zamiast script.

Bardziej zaawansowane techniki to dodawanie znaków ucieczki „\”, kodowanie base64 lub URL, dodawanie białych znaków lub komentarzy, np. SEL/**/ECT.

W celu normalizacji wartości z zapytań HTTP, w ModSecurity stosowane są funkcje transformujące definiowane w polu Action i poprzedzone operatorem „t:”. W tym polu można zastosować kilka takich funkcji transformujących zapytanie.

SecRule ARGS "@rx (?i)^php://" \ "phase:2,t:none, t:base64Decode, t:lowercase,msg:'Wstrzyknięcie zakodowanego w base64 PHP streams'"

Użycie t:none czyści wcześniejsze funkcje transformujące.

6. Dopasowanie wzorców

Dla zwiększenia wydajności przetwarzania reguł, których zapytanie musi być porównane z dużą liczbą wzorców, warto stosować pattern matching – operator @pm lub @pmFromFile (wzorce zapisane są w osobnym pliku).

SecRule REQUEST_HEADERS:User_Agent „@pmFromFile /usr/share/modsecurity_extras/known_web_scanners.txt” „deny, msg: 'blokowanie webowych skanerów podatności na podstawie wartości User_Agent z nagłówka'”

 

Fazy procedury wirtualnych poprawek

Na podstawie zasad określonych przez OWASP wyróżnia się sześć faz procedury wirtualnego „patchowania”, są to:

 • przygotowanie,
 • identyfikacja,
 • analiza,
 • przygotowania wirtualnej poprawki,
 • wdrożenie/testy,
 • monitorowanie.

W poszczególnych fazach realizowane są poniższe czynności.

 1. Przygotowanie

Faza przygotowania obejmuje następujące zagadnienia:

 • budowa infrastruktury umożliwiającej wdrażanie wirtualnych poprawek;
 • uzyskanie zgody na natychmiastowe stosowanie wirtualnych poprawek poza reżimem testów, będących częścią procesu aktualizacji oprogramowania. Testy takie są zwykle rozciągnięte w czasie;
 • monitorowanie list mailingowych oprogramowania podlegającego ochronie;
 • zapewnienie dostępu do pełnych informacji o zapytaniach i odpowiedziach ruchu HTTP – podstawowe dane zawarte w access.log stanowią niewystarczające źródło do ochrony aplikacji webowych.
 1. Identyfikacja

Faza identyfikacji związana jest z poszukiwaniem i uzyskaniem informacji o podatności występującej w używanej aplikacji webowej. Rozróżnia się dwa podejścia:

 • proaktywne, gdy organizacja poszukuje podatności za pomocą testów penetracyjnych i/lub przeglądów bezpieczeństwa kodów źródłowych,
 • reaktywne, gdy organizacja o podatności dowiaduje się przez bezpośredni kontakt z producentem, publiczne ujawnienie podatności (public disclosure) i najbardziej krytycznie – przez wykrycie incydentu bezpieczeństwa z trwającego ataku.
 1. Analiza

W czasie analizy należy:

 • określić, czy wirtualna poprawka jest odpowiednim remedium na daną podatność;
 • jednoznacznie zidentyfikować podatność po nazwie (CVE lub nadać własną nazwę wewnętrzną w organizacji);
 • określić poziom krytyczności dla tej podatności, ponieważ przydział sił i środków powinien być zorientowany na ryzyko, jakie generuje podatność;
 • określić, jakie wersje oprogramowania są podatne i jakie warunki muszą być spełnione, aby podatność była „exploitowalna”, np. czy atakujący musi mieć dostęp zdalny/lokalny, być uwierzytelniony/nieuwierzytelniony,
 • zgromadzić listę payloadów i kodu exploitów typu Proof of Concept;
 • uzupełnić informacje o podatności w systemie śledzenia błędów, np. Jira, Threadfix.
 1. Przygotowania wirtualnej poprawki

Wirtualna poprawka musi spełniać dwie podstawowe reguły:

 • brak false positives czyli fałszywych alarmów,
 • brak false negatives, czyli niewykrycia rzeczywistych ataków.

Wirtualne poprawki mogą być budowane ręcznie zgodnie z dwoma modelami:

 • positive security – białe listy dopuszczonych parametrów komunikacji (zbiór znaków, długość ciągów znakowych) i blokowanie wszystkich odstępstw od tych reguł,
 • negative security – czarne listy zabronionych parametrów, np. użycie znaków specjalnych składni języka SQL, takich jak < ’, ” , – , # > . Takie podejście jest bardziej zbliżone do przygotowania sygnatur pod charakterystyczne ataki webowe.

Wirtualne poprawki mogą być również generowane automatycznie na podstawie raportów o podatnościach w formacie XML za pomocą :

 • skryptu ze zbioru reguł OWASP ModSecurity Core Rule Set (arachni2modsec.pl, zap2modsec.pl),
 • narzędzi do śledzenia informacji o błędach np. Threadfix,
 • bezpośrednio, z wykorzystaniem firewalli aplikacyjnych, np. poprzez integrację skanera podatności Arachni i WAF ModSecurity,
 • usługi do wirtualnych poprawek Virtual Patching On-Demand Service, gdzie można importować dane z 11 najczęściej stosowanych narzędzi typu DAST.
 1. Wdrożenia i testy

Po zaimplementowaniu reguły ModSecurity mającej wirtualnie załatać podatność w aplikacji webowej, należy przetestować, czy WAF poprawnie loguje (ale jeszcze nie blokuje, aby uniknąć fałszywych alarmów) ataki za pomocą znanych payloadów oraz wykorzystując techniki omijania filtrów WAF/IDS.

Stosowane mogą być następujące narzędzia:

 • przeglądarka internetowa,
 • narzędzia wiersza poleceń: wget, curl,
 • HTTP proxy, np. Burp Suite, OWASP ZAP,
 • ModSecurity AuditViewer – aplikacja JAVA do analizy audit log ModSecurity.
 1. Monitorowanie

Ostatnia faza cyklu wirtualnej poprawki to nadzór. W ramach tej fazy należy zaktualizować informacje w systemie śledzenia błędów, a w szczególności zgłosić potrzebę załatania podatności w kodzie źródłowym. Po wprowadzeniu nowej, poprawionej wersji oprogramowania można wycofać wirtualną poprawkę z WAF lub zachować ją w celu lepszej agregacji informacji bezpieczeństwa o próbach wykorzystania tej podatności i przygotowania odpowiednich raportów na temat skuteczności działań obronnych – za pomocą procedury wirtualnego „patchowania”.

 

Wirtualne poprawki pod różne podatności

Poniżej zostaną przedstawione scenariusze przygotowania wirtualnych poprawek dla podatnych aplikacji.

Scenariusz #1

Podatność

Atak Blind SQLi przez kontrolę parametru, względem którego sortowane są kolumny w zapytaniu bazodanowym (wyrażenie ORDER BY).

Podatność ta nagminnie występuje w wielu różnych pluginach do WordPressa.

Lokalizacja podatności

Podatny jest parametr orderby w zapytaniu GET, przykład plugin SEO by YEOST wersja 1.7.3.3 (disclosure: 11.03.2015). Pomimo zastosowania prób filtracji – złe użycie funkcji esc_sql() – atakujący jest w stanie wykonać atak Blind SQL injection:

Listing 3. Kod podatnej klasy class-bulk-editor-list-table.php.
$orderby = ! empty( $_GET['orderby'] ) ? esc_sql( sanitize_text_field( $_GET['orderby'] ) ) : 'post_title';


$orderby = $this->sanitize_orderby( $orderby );

(...)

$query = "
 SELECT ID, post_title, post_type, post_status, post_modified, post_date
 FROM {$subquery}
 WHERE post_status IN ({$all_states}) $post_type_clause
 ORDER BY {$orderby} {$order}
LIMIT %d,%d
Źródło: https://wpvulndb.com/vulnerabilities/7841.

Atak

Po wartości parametru orderby=post_date (sortowanie po dacie postu), atakujący jest w stanie przez dodanie znaku przecinka „ ,” (%2C w notacji URL) dołączyć payload BlindSQLi, który zostanie przekazany do bazy danych.

&orderby=post_date%2C(select+*+from+(select(sleep(3)))a)

Obrona

Odpowiednia filtracja danych przekazywanych w parametrze orderby jest w stanie powstrzymać wstrzyknięcie kodu i kontrolę nad zapytaniem bazodanowym. W tym przykładzie zastosujemy transformacje: dekodowania znaków w notacji URL do filtrowania znaku przecinka oraz łańcuch reguł, aby jednoznacznie zlokalizować podatne miejsce w aplikacji.

Wirtualna poprawka

SecRule REQUEST_FILENAME "/admin.php" "phase:2, t:none, t:normalisePath, t:lowercase, t:urlDecodeUni, chain, deny, log, id:1001"

SecRule ARGS_GET:orderby "," "t:urlDecode"
blind_sqli

Rysunek 2. Powstrzymanie przez ModSecurity ataku BlindSQLi.

Alternatywnie można zastosować podejście positive security, w którym tylko dopuszczone nazwy kolumn mogłyby być przekazane do zmiennej orderby i druga część reguły wyglądałaby następująco:

SecRule ARGS_GET:orderby "!^((post_date)|(post_type)|(post_title)) "t:none"

Scenariusz #2

Podatność

Tylna furtka umożliwiająca upload PHP shell w pluginie Premium SEO Pack 1.8.0 do WordPressa (disclosure: 24.04.2015).

Lokalizacja podatności

Klasa abmRemoteSupport umożliwia udzielenie zdalnej pomocy klientom, jednakże wymagany do uwierzytelnienia „klucz serwisowy” jest na stałe zapisany w kodzie źródłowym dodatku.

Rysunek 3. Fragment kodu klasy abmRemoteSupport z zaszytym „backdoorem” Atak RemoteKey. Źródło: https://wpvulndb.com/vulnerabilities/7934.

Rysunek 3. Fragment kodu klasy abmRemoteSupport z zaszytym „backdoorem” Atak RemoteKey.
Źródło: https://wpvulndb.com/vulnerabilities/7934.

Atak

Atakujący po analizie kodu źródłowego plugina Premium SEO Pack 1.8.0, jest w stanie przygotować zapytanie POST odwołujące się do zasobu plugins/premium-seo-pack/modules/remote_support/remote_tunnel.php, podając w parametrze connection_key wartość 69efc4922575861f31125878597e97cf, a w pozostałych parametrach – przykładowe wartości przedstawione na poniższym zrzucie.

Rysunek 4. Umieszczenie PHP shell na serwerze przez ‘tylną furtkę” w oprogramowaniu.

Rysunek 4. Umieszczenie PHP shell na serwerze przez „tylną furtkę” w oprogramowaniu.

Po przesłaniu takiego requestu POST atakujący umieścił własny skrypt typu PHP shell, zakodowany w base64, i jest w stanie wykonywać zdalnie polecenia systemu operacyjnego z prawami właściciela procesu serwera webowego (RCE – remote code execution).

Rysunek 5. PHP shell zakodowany w base64.

Rysunek 5. PHP shell zakodowany w base64.

Obrona

Ponieważ SEO niestety często ma znacznie wyższy priorytet biznesowy niż bezpieczeństwo, często również nie ma możliwości wycofania plugina lub zgody na modyfikację jego kodu. Rozwiązaniem pozostaje wirtualne załatanie przez blokadę możliwości udzielenia „zdalnej pomocy” przez podmioty zewnętrzne.

Wirtualna poprawka

Zastosowane zostanie podejście negative security – blokowane będą zapytania POST do zasobu remote_tunnel.php zawierające ciąg znaków klucza serwisowego connection_key. Podejście to zapewni zgodność z zasadami, według których nie może dojść zarówno do fałszywego alarmu, jak i fałszywego odrzucenia.

SecRule REQUEST_FILENAME "/remote_tunnel.php" "phase:2, t:none, t:normalisePath, t:lowercase, t:urlDecodeUni, chain, deny, log, id:1002"

SecRule ARGS_POST:connection_key "69efc4922575861f31125878597e97cf" "t:none"

Fragment logu modsec_audit.log

--a1521748-H--

Message: Access denied with code 403 (phase 2). Pattern match "69efc4922575861f31125878597e97cf" at ARGS_POST:connection_key. [file "/etc/modsecurity/modsecurity_custom_rules.conf"] [line "4"] [id "1002"]

Action: Intercepted (phase 2)

Scenariusz #3

Podatność

Aplikacja webowa jest podatna na wstrzyknięcie polecenia systemu operacyjnego, na którym jest uruchomiona – OS injection, brak jest odpowiedniego filtrowania danych wejściowych do aplikacji.

Lokalizacja podatności

Podatność występuje w lokalizacji /webapp/analyse, a podatny jest parametr input w zapytaniu POST. Brak kodów źródłowych, kod napisany w języku Python został skompilowany. Wartości parametru input są kodowane base64. Z analizy aplikacji webowej wynika, że parametr ten do poprawnego działania aplikacji powinien przyjmować wyłącznie znaki alfanumeryczne do [a–z] lub [A–Z].

Atak

Atakujący za pomocą znaków kontrolnych wiersza poleceń w systemie LINUX < ` & | > jest w stanie przekazać do aplikacji komendę, która zostanie wykonana z prawami właściciela procesu serwera WWW. Podatność ta może posłużyć do umieszczenia tylnej furtki lub eskalacji uprawnień do użytkownika uprzywilejowanego, i w konsekwencji – pełnego przejęcia serwera.

&input=c2VrdXJha1ppbmU=
base64decode(„c2VrdXJha1ppbmU=”) == sekurakZine

&input=c2VrdXJha1ppbmV8aWQ=
base64decode(„c2VrdXJha1ppbmV8aWQ=”) == sekurakZine|id

Obrona

Po przeprowadzonym teście penetracyjnym stwierdzono występowanie opisanej podatności. Aplikacja jest częścią systemu krytycznego i nie może być wyłączona ani zaktualizowana bez odpowiednich testów poprawek kodu, co jednak może narazić aplikację na poważne w skutkach ataki typu RCE.

Wirtualna poprawka

Zastosowane zostanie podejście positive security, zgodnie z którym ModSecurity będzie dopuszczał wyłącznie znaki alfanumeryczne z ograniczonego zbioru, co nie pozwoli przekazać znaków umożliwiających wstrzyknięcie komend wiersza poleceń LINUX. Jednak, z uwagi na kodowanie parametrów za pomocą base64, należy wcześniej znormalizować zapytanie, do czego służy transformacja base64decode na poziomie ModSecurity. Dopiero po odkodowaniu zapytania WAF analizuje, czy przekazane w parametrze input dane są zgodne z białą listą dopuszczonych znaków.

SecRule REQUEST_URI „/webapp/analyse” „phase:2, t:none, t:normalisePath, t:lowercase, t:urlDecodeUni, chain, deny, log, id:1003” (rysunek 6).

Rysunek 6. Zablokowanie ataku OS command injection.

Rysunek 6. Zablokowanie ataku OS command injection.

SecRule ARGS_POST:input "!@rx ^[a-zA-Z]*$" "t:base64decode"

 

Jak zobrazować dane z logów: Splunk i ModSecurity

Log ModSecurity modsec_audit.log to kopalnia wiedzy, jednak łatwo też popaść w efekt przytłoczenia informacją.

Warto skorzystać z kilku rozwiązań, które pozwolą odfiltrować z tego logu niezbędne informacje o zdarzeniach bezpieczeństwa.

AuditViewer – aplikacja desktopowa (JAVA) do analizy logów, a także do ponownego wysyłania zmodyfikowanych zapytań w celu testowania zbioru reguł (rysunek 7).

Rysunek 7. Dane z logu modsec_audit.log zobrazowane w Audit Viewer. Źródło: https://jwall.org/web/audit/viewer.jsp.

Rysunek 7. Dane z logu modsec_audit.log zobrazowane w Audit Viewer.
Źródło: https://jwall.org/web/audit/viewer.jsp.

ModSecurity for Splunk – dodatek do Splunk prezentujący dane w formie tabelarycznej i graficznej (rysunek 8).

Rysunek 8. Aplikacja ModSecurity jako dodatek do Splunk. Źródło: https://splunkbase.splunk.com/app/880/.

Rysunek 8. Aplikacja ModSecurity jako dodatek do Splunk. Źródło: https://splunkbase.splunk.com/app/880/.

Remo Rule editor – edytor reguł, projekt z 2007 (nierozwijany), rysunek 9.

Rysunek 9. Edytor do budowy reguł ModSecurity.

Rysunek 9. Edytor do budowy reguł ModSecurity. Źródło: https://www.netnea.com/cms/remo-a-rule-editor-for-modsecurity/.

 

Podsumowanie

Stosowanie procedury wirtualnych poprawek buduje kolejną warstwę bezpieczeństwa w podejściu „defense in depth”, która jest w stanie skutecznie powstrzymać atak na infrastrukturę. Wirtualna łata umożliwia redukcję ryzyk związanych z exploitami typu 0-day. Za pomocą takich opensourcowych narzędzi jak ModSecurity, obrońcy są w stanie realizować ochronę aplikacji o zamkniętym kodzie. Szczególnie warto rozważyć wdrożenie w swoich organizacjach opracowanej przez OWASP procedury stosowania wirtualnych poprawek i wkomponować ją w cykl zarządzania bezpieczeństwem.

 

–Bartosz Jerzman

Spodobał Ci się wpis? Podziel się nim ze znajomymi:Komentarze

 1. Kiedyś jeden z bardziej znanych dostawców hostingu w Polsce pochwalił się że jako pierwszy wprowadził mod_security dla wszystkich klientów. Zrobił to aż tak dobrze, że przez kilka dni nie działały skrypty mające formularz logowania z polami „username” i „password”…

  Odpowiedz
 2. PCC

  Jako dodatek może być dobry, ale raczej nie jako pojedyncze narzędzie. Bardzo rozbudowany artykuł, duża ilość wiedzy i potrzebnych informacji. Pozdrawiam

  Odpowiedz
 3. kszh
  Odpowiedz

Odpowiedz